وزن 34کیلوگرم: یوسف رنجکش (اصفهان الف) ، علی شجاع (اصفهان الف) ، محمدمهدی اسماعیلی ( فارس الف)  و حسین ناظم (اصفهان ب).

وزن 38 کیلوگرم: حسین شهسوار ( فارس الف) ، ایلیا کرمی ( اصفهان الف)، محمد یعقوب وند ( خوزستان الف ) و محمد جواد زارعان ( اصفهان ب ).

وزن 42کیلوگرم : سیدکاظم محمدی ( بوشهر) ،محمد فتحی (خوزستان) ، محمد مهدی سیاری (فارس الف) و  محمد امین رکابی بنا(خوزستان الف

وزن 46 کیلوگرم : مصطفی ریاحی فر( خوزستان الف ) ، امیر محمد حسن نژآد منفرد( خوزستان ب) ، احسان بهرامی (اصفهان الف) و علی محمد کشاورزیان ( فارس الف).

وزن 50 کیلوگرم : محمد زحمتکش (فارس الف) ، سید نیکان محمودیان(اصفهان الف) ، عرفان جمعه (فارس الف)  و متین بدیهی (اصفهان ب ).

وزن 55کیلوگرم : منحمد سورشجاعی(چ.م  الف ) ، امیر صالح عباسی ( فارس الف)، امیر حسین ریاحی (اصفهان ب) ، امیر حسین حمزوی (خوزستان الف).

وزن 60 کیلوگرم : ابوالفضل طریقی علیزاده (خوزستان الف) ، محراب دارایی(خوزستان ب) ، کورش قاسمی ( چ.م الف ) ، رضا شورکی ( بوشهر).

وزن 66 کیلوگرم: علیرضا جعفرزاده (چ.م الف) ، محمد  اسماعیلی عابدی (اصفهان الف) ، علی سلطانی (بوشهر) و حسن جمالی (فارس ب).

وزن 73 مححد قهرمانی (فارس الف) ، (علیرضا عوض پور(فارس ب) ، سینا مراد زاده ( خوزستان الف ) و علیرضا فدایی (چ.م الف).

وزن 81 کیلوگرم : پوریا سلطانی ( اصفهان الف ) ، ابوالفضل آهوبرندی (خوزستان الف ) ، امیر میرزایی ( فارس الف ) و محمد علی نماینده ( فارس ب).

وزن 81+ کیلوگرم: محمد رضا داریونی ( فارس الف) ، امید رهرومستقیم (اصفهان الف) ، مهدی زارع (فارس ب ) و محمد مهدی محمد پور (اصفهان ب)

منبع : جودو=هنرتسلیم قدرت، دربرابرتکنیک | نتایج انفرادی مسابقات نونهالان منطقه 4 کشور
برچسب ها : فارس ,اصفهان ,محمد ,خوزستان ,کیلوگرم ,امیر ,امیر حسین ,کیلوگرم محمد ,محمد مهدی